Koordinatörlüğün amacı
Koordinatörlüğün amacı; Üniversitenin birimleri ve mensupları arasında etkili iletişimi sağlamak, Üniversitenin iletişim hedefleri doğrultusunda faaliyetler yürütmek, Üniversitenin kurumsal kimliğini ulusal ve uluslararası alanlarda etkin şekilde tanıtarak kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmaktır.

Koordinatörlüğün görevleri;

 • Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Türkiye’deki yükseköğrenimde, üst düzeyde katkı sunacak kurumsal iletişim stratejisi belirlemek.
 • Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin sosyal paydaşları nezdinde tanınma ve beğeni düzeyini yükseltme, pazarlama hedeflerine katkı sunarak tercih edilirliğini destekleme doğrultusunda iletişim çalışmaları yürütmek.
 • Yapacağı faaliyetlerde Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin vizyon-misyon ve temel değerlerinden oluşan hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi ve en doğru şekilde yansıtmak.
 • Lider iletişimi, medya ilişkileri, konu/gündem yönetimi, paydaş ilişkileri yönetimi, etkinlik yönetimi, sponsorluk yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi, kurum içi iletişim, dijital varlık yönetimi, kurumsal tanıtım ve reklam gibi kurumsal iletişim modüllerini, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin itibar ve algısına olumlu katkı sunması için etkin bir şekilde yürütmek.
 • Üniversite ve Üniversite birimlerine en yüksek değeri katarak projeler üretmek ve planlamasını yapmak.
 • Kurumsal itibara yönelik “bütünsel bir algı”ya hizmet edecek düzeyde birimler arası entegrasyonu sağlayabilen bir iletişim yaklaşımı ile “iletişimde bütünlüğü yakalamak”.

Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları

 • Üniversite yönetimince oluşturulan yıllık plan doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılması için çalışmaların etkinliğini artırmaya odaklanır.
 • İletişime dair değerler oluşturur, faaliyetlerini bu değerle yürütür ve sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Üniversite’nin misyon-vizyonu ile temel strateji ve hedefleri doğrultusunda strateji ve aksiyon planları oluşturur.
 • Tüm aksiyon planlarını online ortamda Mütevelli Heyet Başkan’ı ve Rektör’ün takibi ile açık şekilde yapar.
 • Kurumsal iletişim stratejisi doğrultusunda tüm iletişim modüllerini içerecek şekilde yıllık iletişim takvimi oluşturur ve yürütür.
 • Konu ve gündem yönetimi bağlamında olası plan dışı gelişmelere göre iletişim stratejisini güçlendirecek nitelikte destekleyici projeler geliştirir.
 • Üniversite’nin itibarına pozitif katkı sunarak, Üniversite birimlerinin yürüttüğü iletişim değeri olan konu/içeriklerin keşfedilip projelendirilmesini sağlar.
 • Üniversite adına medya ile ilişkileri yürütür; basın ziyareti, basın bülteni, basın açıklaması, basın daveti, röportaj, program konukluğu, reklam talepleri vb. gibi medya ile ilgili süreçleri yönetir.
 • Üniversite’nin medyada yer alan haberlerinin takibi ve raporlamasını yapar.
 • Başkanlık ve Rektörlük makamlarının ihtiyaç duyduğu sunuş ve metinleri hazırlar.
 • Üniversite’nin algı, itibar ve paydaş memnuniyetine yönelik araştırmalar yapar/yaptırır, elde edilen veriler doğrultusunda iç ve dış paydaşlar nezdinde iyileştirilmesi/güçlendirilmesi gereken alanları tespit edip bu alanlara ilişkin çözüm önerilerini üst yönetime sunar.
 • Üniversite etkinlikleri ve koordinatörlük projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan tüm dış alımların usul ve esaslarının belirlenmesi sürecini yönetir.
 • Üniversite’nin tanıtımına ve etkinliklerine yönelik her türlü afiş, broşür, katalog, tanıtım filmi, reklam filmi gibi ortamların kılavuzlarını hazırlar, üretimlerini gerçekleştirir, günceller, sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Köklü bir kurum kültürünün oluşturulmasına katkı sunacak oryantasyon süreci, kültür/sanat/spor etkinlikleri gibi konularda iletişim penceresinden rehber dokümanlar hazırlar, projeler geliştirir, ilgili birimlerle iş birliği içerisinde çalışır.
 • Ulusal düzeyde görünürlük sağlayacak makro projeler geliştirilmesi için araştırmalar yapar, öneriler geliştirir, bu süreçte üçüncü tarafları çalıştırır.
 • İletişimde bütünlüğü yakalamak ve farkındalık oluşturmak amacı ile belirli periyotlarda toplantılar düzenler.
 • Üniversite birimlerinden doğru ve eksiksiz bilgi akışının sağlanması için kullanılacak form ve dokümanları oluşturur, bilgi ve içerik akışını yönetir.
 • Üniversite bünyesinde üretilecek her türlü bilimsel ya da kültürel etkinlik için oluşturulacak kurum içi ve kurum dışı web ortamlarının üretim süreçlerini yönetir, kimlik kılavuzuna uygunluğunu sağlar.
 • Sosyal medya hesaplarının (Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube) içerik planlarını oluşturur, yönetimini ve raporlamasını yapar.
 • Üniversite web sitesi içeriğinin güncelliğini sağlar, iyileştirme ve bakımlarını yaptırır.
 • Çalışan/okuyan/mezun bağlılığını artıracak iç iletişim projeleri üretir.